„Adventi varázslat” gyermek rajzpályázat – SZABÁLYZAT

A Mindennapok Női Szemmel Egyesület rajzpályázatot ír ki, melyen óvodás és általános iskolás korú gyermekek rajzaival a szülők nevezhetnek.

A pályázatra beérkező alkotások közönségszavazáson vesznek részt, amelyet a Mindennapok Női Szemmel Egyesület Nőiszem Blog elnevezésű Facebook oldalán indít el.

  1. ALAPFOGALMAK

Jelen Pályázatszabályzat szabályozza a Mindennapok Női Szemmel Egyesület (Székhely: 1112, Budapest, Oltvány árok 41/b., adószám: 18727652-1-43, a továbbiakban: a „Lebonyolító”) által meghirdetett, „Adventi varázslat”gyermek rajzpályázat (továbbiakban: “Pályázat”) menetét. A szabályzat kiterjed minden, a Pályázaton résztvevőre (továbbiakban: “Pályázó”), valamint mindazokra, akik a Pályázat kapcsán bármilyen igénnyel lépnek fel.

2.A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Pályázaton való részvétel önkéntes. A Pályázók a Pályázaton való részvétellel automatikusan elfogadják jelen Pályázatszabályzat feltételeit.

A Nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható.

A Pályázaton kizárólag cselekvőképes, 18 év feletti, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy részt, 14 év alatti gyermekek által, a megadott témában elkészített pályaművekkel. Csak azok a pályaművek kerülnek fel a Lebonyolító Facebook oldalára, melyeket a Pályázók a szabályzatnak megfelelően nyújtottak be, és a feltételeknek megfelelően készítettek el.

Feltételek:

Egyéb fontos információk:

Az „Adventi varázslat” rajzpályázaton az a Pályázó vehet részt, aki a kiírt pályázati határidő lejártáig mind a fent felsorolt információkat, mind a nevezésre jelölt pályamű fotóját megküldi a pályázat kiírójának.

2.1 A pályázaton mindenki részt vesz, aki a pályaművet 2017. november 25. 24.00 óráig megküldi az noiszem007@gmail.com email címre.

2.2 A pályamű beküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a készítő gyermek nevét és életkorát a Lebonyolító a Nőiszem Blog FB oldalán közzétegye.

2.3 A Pályázaton csak az a Pályázó vehet részt, aki az általa beküldött pályaművet készítő gyermeknek szülője vagy gondviselője, és jogában áll hozzájárulni a gyermek nevének és életkorának közzétételéhez.

2.3 A Pályázók az elküldött email útján kerülnek azonosításra, így annak esetleges változásaiból eredő, a Lebonyolító érdekkörén kívül eső problémákért a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4 Azok a Pályázók, akik a Pályázatszabályzatban leírt alaki előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.5 A Pályázatból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik a Pályázat szellemével ellentétesen, nem létező vagy megtévesztő adatokkal vesznek részt. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Pályázattal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak.

3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

Pályázni a meghirdetéstől 2017. november 25. 24.00 óráig lehet, a szabályzatban megadott feltételekkel.

4. A PÁLYÁZAT MENETE, SZAVAZÁS

Az „Adventi varázslat” Pályázaton megnyerhető Nyeremény, ami a Facebook-on indított közönségszavazás alapján kerül átadásra: 1 db, Elsa varázslatos jégpalotája (cikkszám:41148) elnevezésű Lego játék.

4.1 A Pályázó feladata, hogy a beküldési határidőig az elkészített pályaművet a megadott beküldési határidőig megküldje az noiszem007@gmail.com email címre.

SZAVAZÁS A FACEBOOK-ON

A Lebonyolító a beérkezett összes pályaművet feltölti a Nőiszem Blog FB oldalára, egy erre a célra létrehozott albumba.

A szavazás menete:

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1 A Lebonyolító a közönségszavazáson győztes pályázó nevét 2017. december 2-án 24.00 óráig kihirdeti honlapján és FB oldalán.

5.2 A Lebonyolító a nyertes Pályázót december 2-án értesíti e-mailen keresztül (”Értesítés”), valamint a Nőiszm Blog Facebook oldalán megjelenített posztban és a noiszem.hu oldalon közölt hírként.

A nyertes Pályázó köteles az Értesítés kézhezvételét követő 4 (négy) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést a Nyeremény átadásának egyeztetése céljából. Amennyiben a nyertes Pályázó az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Lebonyolító jogosult a második legmagasabb pontszámot elért Pályázót (tartaléknyertest) értesíteni, a Nyereményt részére átadni. A második legmagasabb pontszámot elért Pályázó (tartaléknyertes) Értesítésére és az Értesítés visszaigazolására a jelen pontban a nyertes Pályázó vonatkozásában írtak irányadók azzal, hogy amennyiben az Értesítést a tartaléknyertes sem igazolja vissza, úgy az adott Nyeremény nem kerül átadásra.

5.3 A nyertes (tartaléknyertes) Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) a Nyereményért nem jelentkezik, a tartaléknyertest értesítse, illetve amennyiben a tartaléknyertes sem jelentkezik, úgy a Nyeremény ne kerüljön átadásra.

5.4  A Lebonyolító kizárja a Pályázatból azt a Pályázót, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni vagy kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen Pályázatszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Pályázó által előidézett hiányosságért/hibáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, a Nyeremény átadásának elmaradása vagy késedelme, stb.), ill. a Nyeremény felhasználása során keletkezett károkért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2 A Lebonyolító a Nyeremény igénybe vétele során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett megbetegedésekért vagy balesetekért, egyéb károkért, kellemetlenségekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti.

6.3 Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Pályázatszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

6.4 A Lebonyolító a Pályázat során személyes adatokat nem gyűjt.

 

Budapest, 2017. november 19.

Share