A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban : „ÁSZF” – a NŐISZEM, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület,  – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://noiszem.hu/ honlapon keresztül az egyesület által nyújtott projektek és pályázati lehetőségek – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Mindennapok Női Szemmel Egyesület
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 2. 
Nyilvántartási szám: 01-02-0015937
Adószám: 18727652-1-07 
Email cím: info@noiszem.hu
Bankszámlaszám (IBAN): 10918001-00000084-18110003  

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott online felületen keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ismereteket, és ezzel kapcsolatos anyagokat oszt meg a csatlakozókkal (a továbbiakban: „Pályázó tag”). A Szolgáltatás célja, hogy a női tagság számára hasznos tudást nyújtson, melyek a mindennapi életben az egészség – és lélekfejlődésüket szolgálja. 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a pályázó tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a felület rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát a Szolgáltatás igénybevétele képezi. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, akik a megbízást kifejezetten elfogadják. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, melyek a nőket érintő témákkal kapcsolatos szolgáltatások (női egészségvédő, karrier -és önbizalomépítő programok, önkéntes tréningek, zártkörű programok, női konferenciák) nyújtására, illetve kiadványok elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a regisztrációval jön létre. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Mindennapok Női Szemmel Egyesület egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Pályázó tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Pályázó tag által a https://noiszem.hu/ weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs/jelentkezési lap kitöltésével jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a regisztráló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A regisztráló egyben nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Pályázó tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

7) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező személyi károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

8) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

9) A szerződés hatálya

A szerződés határozott időtartamra, a kampány esemény zárónapjáig, annak megvalósulásáig jött létre.

10) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

11) Panaszkezelés

A Pályázó tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@noiszem.hu. A fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Share