„Kreatív ötletek az egészségért” pályázat

Az egészségügyi prevenciós pályázati játék Szervezője

Az Egészségügyi prevenció a családokért 2023 pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője (a Mindennapok Női Szemmel Egyesület – NŐISZEM, Székhely: 8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 2. Adószám: 18727652-1-07 a továbbiakban: “Szervező”, „Adatkezelő”.

2. A Pályázati játékban résztvevő személyek

A pályázatban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Pályázó”), kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Pályázati játék időtartama

A pályázat beadási határideje: 2023.08.08. – 2023.09.20.
Eredményhirdetés: 2023.10.07.

Az eredményhirdetésre a Nőiszem pályázati oldalán kerül sor:

https://noiszem.hu/egeszsegert-palyazat/

A pályázati játék elérhető a Nőiszem weboldalán. A jelen Játékszabályzat a pályázati játék ideje alatt folyamatosan elérhető a fenti weboldalon. A Pályázatban résztvevő személyeket a Szervezők a fenti weboldalon történő tájékoztatás mellett bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatják, illetve módosíthatják.

4. A Pályázat leírása, illetve menete

A pályázó játékos kiválasztja azt a trükköt, amit bevetett mát annak érdekében, hogy egészségesebb mindennapokat teremtett szeretteinek legyen szó táplálkozásról, vagy egészségmegőrzésről.

Kiválaszt egy momentumot, ami a legjobban szimbolizálja és készít egy fotót, vagy egy otthoni videót, melyben bemutatja lépésről-lépésre, hogy mások is inspirálódhassanak belőle.

A játékban történő regisztrálás előtt elovassa a játékban való részvétel feltételeit és a játékszabályzatot, majd regisztrál a pályázati oldalon és feltölti az elkészült fotót, vagy videót augusztus 5. és szeptember 20. között. Buzdítja családját, barátait, ismerőseit, hogy szavazzanak rá 2023. szeptember 21. és  október 6. között, hogy az övé lehessen a díjak egyike. Szavazatokért megosztja a felhívást a saját social media oldalán is. Egy pályázó csak egyszer jelentkezhet.

A pályázó a játékban való részvétellel egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa beküldött anyag(ok) megjelenítésre kerülnek a NŐISZEM social media felületein, és azon a legjobbak megosztásra is kerülhetnek.

5. Nyeremény, nyertes pályázók

5.1. A Szervezők 5+1+1 nyertes pályázót ajándékoznak meg

   

   • Fődíj, melyet a zsűri ítél oda:
    – 2 napos teljes feltöltődés a Harkányi Psoriasis Centrumban.

   • Közönségdíjak
    – Biopont egészségcsomag
    – Gorenje turmixgép
    – Líra életmód könyvcsomag
    – “Légy büszke magadra!” sikeres életmódváltást segítő coaching
    – Okos(sport)óra
  •  
   • Különdíj
    • Kálci receptjei által felajánlott ajándékcsomag: Egyszerű kelttészták dedikált könyv és egy Kálcis horgolt kosár

  5.2. A fődíjat a szervezők által felkért 4 fős zsűri választja ki. A Közönségdíjra 5 pályázó jogosult. A különdíjas pályázatot Horváth-Boros Klára, a Kálci receptjei gasztrobloggere választja ki. Az eredményhirdetés a fenti weboldalon történik, a pályázók kiértesítése a megadott e-mailen, telefonszámon történik. A Szervező, illetve azoknak bármely leányvállalat tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékosok a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával /forgalmazójával szemben érvényesítheti. A nyeremény nem ruházható át másra és készpénzre nem váltható.

  6. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

  6.1. Amennyiben a fenti weboldalon történő eredmény kihirdetését követő 7 munkanapon belül a Játékos nem reagál privát üzenetben a kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket és a Lebonyolítókat felelősség nem terheli.

  7. A Játékból történő kizárás kritériumai

  A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek – így a sorsolásban való részvételre nem jogosultak – akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra kerülnek azok, akik

  • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy

  • bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,

  • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,

  • beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.)

  • nem töltötték be 18. életévüket.

  Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

  8. Adatvédelem

  A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint Adatkezelő, illetve, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adatait [keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, település (csak a város megjelölésével, telefonszám), illetve a feltöltött fotókat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadásának céljából kezeljék, illetve feldolgozzák. A Játékos e hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. Játékos tudatában van az Info. törvényben biztosított jogainak, így a) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségeken: Mindennapok Női Szemmel– noiszem@gmail.com, 8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 2.

  A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. c) A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat az Info. tv-ben foglalt feltételek szerint. d) A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével: Mindennapok Női Szemmel–noiszem@gmail.com, 8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 2.


  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Résztvevő jogosult jogorvoslattal élni. A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A megadott adatok kezelését a Szervező végzi – Mindennapok Női Szemmel Egyesület –noiszem@gmail.com, 8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 2.

  A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és -feldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az előző bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására. A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek adják meg. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesznek azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező, illetve az esetleges Lebonyolító jogosult megismerni. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Pályázó úgy dönt, hogy a nyilatkozatát visszavonja, ebben az esetben a résztvevő nevét és minden személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény (továbbiakban tv.) 6. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból a Szervező haladéktalanul törölni fogják. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatta a Pályázókat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH-121648/2017.

  9. Felelősség

  A Szervezőt nem terheli felelősség a Pályázatban való részvételhez szükséges weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat beadása során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  10. Egyéb

  A Pályázatban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Pályázók a Pályázati szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen pályázat kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a pályázóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

  Budapest, 2023. 07. 26.

  Szervező:

  Mindennapok Női Szemmel Egyesület (noiszem@gmail.com, Székhely: 8000 Székesfehérvár, Építőmunkás u. 2. Adószám: 18727652-1-07)

  Share